Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Regulamin Nagrody Edukacyjnej

dla dzieci Pracowników Pana Leszka Czarneckiego
§1


Postanowienia ogólne

1.1.
Nagroda Edukacyjna dla dzieci pracowników Grupy kontynuujących naukę na kolejnych etapach, zwana dalej Nagrodą Edukacyjną, stanowi formę materialnej pomocy dla wybitnych i najbardziej aktywnych dzieci pracowników Spółek.
1.2.
Fundatorem Nagrody Edukacyjnej jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zwana dalej Fundacją.
1.3.
Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zwana dalej Fundacją.
1.4.
Nagrodę Edukacyjną przyznaje Komisja Programu Stypendialnego, zwana dalej Komisją.

                                                                                      §2
                                                                Kandydaci do Nagrody Edukacyjnej
2.
Do ubiegania się o przyznanie Nagrody Edukacyjnej uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
2.1.
Są uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy będą kontynuować naukę w tym podejmujących studia wyższe.
2.2.
Wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na ostatnim świadectwie minimum 4.0 oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną.
2.3.
Ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 3.500 zł w ostatnim roku podatkowym.

2.4.

Są dziećmi pracowników Grupy Pana Leszka Czarneckiego.

                                                                                 §3
                                                        Tryb przyznawania Nagrody Edukacyjnej

3.1.
Nagrodę Edukacyjną przyznaje Komisja Programu Stypendialnego, zwana dalej Komisją, powoływana przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Obrady Komisji są poufne, a jej decyzje ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3.2.
Każdy kandydat oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji.
3.3.
Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
3.4.
Podstawą ubiegania się o Nagrodę Edukacyjną jest wysłanie przez kandydata stosownego formularza:

 

1. E-mailem (załącznik Microsoft Word) – na adres biuro@fundacjajlc.pl, zatytułowanego Nagroda Edukacyjna wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka. 

oraz

2. Listem na adres: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

 

Lista Finalistów zostanie ogłoszona do 20 września 2019 roku.
3.5.
Komisja będzie oceniała nadesłane wnioski na podstawie systemu punktów, w następujący sposób: najwyżej punktowane będą osiągnięcia międzynarodowe i ogólnopolskie w zakresie wiedzy, badań naukowych, publikacji, osiągnięć sportowych, artystycznych związanych z głównym kierunkiem zainteresowań kandydata. Pozostałe, mniej znaczące osiągnięcia punktowane będą niżej.
3.6.
W trakcie rekrutacji, na życzenie Komisji, każdy jego uczestnik, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w dalszej rekrutacji, zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium, ostatnie świadectwo wraz z wynikami;
- co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela, trenera lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż trzech;
- oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny w ostatnim roku podatkowym;
3.7.
Komisja wybiera jednego laureata na każdym poziomie edukacyjnym i przyznaje nagrody nie niższe niż: Szkoła Podstawowa – 5.000 zł, Gimnazjum 7.500 zł, Liceum 10.000 zł, Szkoła Wyższa 12.500 zł; dodatkowo na każdym poziomie wybrane zostaną maksymalnie 2 osoby tworzące listę rezerwową.
3.8.
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej uzyskują status Finalisty automatycznie w przypadku skreślenia z listy pierwotnie wyłonionego przez Komisję Finalisty. O wejściu na listę Finalistów decyduje kolejność ustalona przez Komisję.

                                                                                       §4
                                                 Zasady wypłacania i wysokość Nagrody Edukacyjnej

4.1.
Nagrody Edukacyjne przyznawane są i wypłacane na podstawie decyzji Komisji.
4.2.
Warunkiem wypłaty Nagrody Edukacyjnej jest podpisanie przez Laureata bądź jego opiekuna umowy sponsorskiej (lub innej).
4.3.
Nagroda przyznana jest na podstawie uchwały Komisji.
4.4.
Laureaci zobowiązani są do wspierania działań Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz godnego ich reprezentowania.

§5
Postanowienia końcowe

5.1.
W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na warunki realizacji Nagrody Edukacyjnej, rozstrzyga Komisja.
5.2.
Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Komisja.
5.3.
Nadzór nad projektem sprawuje Rada Fundacji.

 

Formularz rekrutacyjny

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl