Skip to content Skip to footer

FUNDACJA

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich stawia sobie za cel niesienie pomocy charytatywnej osobom potrzebującym. Została założona w 2007 roku we Wrocławiu i jest organizacją non-profit. Przez ponad 12 lat działalności Fundatorzy przeznaczyli już 56 mln złotych na wsparcie wybitnie zdolnych oraz poszkodowanych przez los młodych osób. W ramach programów Fundacji pomoc otrzymało blisko 2 500 podopiecznych.

Głównymi celami działalności Fundacji są:

  • Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej w myśl idei wyrównania szans.
  • Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego, innowacyjnego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  • Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH”


TEKST JEDNOLITY


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Leszka Czarneckiego zamieszkałego: Caravaggio Cour. Apt 16, Tige Piont, Sliema, Malta, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 28.12.2007r., nr rep. 12837/2007, sporządzonym przez notariusza Wojciecha Kamińskiego, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 3 / 4, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
2) kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3) dzieci chorych i niepełnosprawnych;
4) innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
5) ofiar klęsk żywiołowych.

§ 7.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
2) organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
3) finansowanie kosztów leczenia dzieci;
4) pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
5) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek;
6) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
7) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i
9) zimowego dla dzieci i młodzieży;
10) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
11) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
12) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
13) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
14) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
16) finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych, w okresie przejściowym t.j. do momentu uzyskania przez nich odszkodowań od ubezpieczycieli bądź sprawców wypadku.

§ 9.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 10% każdo czesnej wartości majątku Fundacji, nie więcej jednak niż 1.000.000 PLN.

§ 11.
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§15
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

§ 16.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 17.
1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 18.
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);
6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§19.
1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20.
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. w posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 21.
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby .
W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 22.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.
1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 24.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§25.
W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 26.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 27.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

VII. Działalność gospodarcza

§ 29.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 30.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) Działalność wydawnicza – (PKD 22.1);
2) Działalność poligraficzna – (PKD 22.2);
3) Reklama – (74.40.Z);
4) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – (70.20.Z);
5) Działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – (85.14.F);
6) Działalność fizjoterapeutyczna – (85.14.A);
7) Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – (85.14.D);
8) Działalność paramedyczna – (85.14.E);
9) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji – (73.10.F);
10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki – (73.10.H);
11) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – (80.42.B);
12) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.22.Z);
13) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.23.Z).

VIII. Zmiana Statutu

§ 31.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

IX. Zmiana celu Fundacji

§ 32.
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

X. Połączenie Fundacji

§ 33.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 34.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

XI. Likwidacja Fundacji

§ 35.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 36.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

XII. Postanowienia końcowe

§ 37.
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 38.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.