Skip to content Skip to footer

NASZE PROJEKTY

Głównym mottem programów realizowanych przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich jest hasło „Bądź Samodzielny”.

Lista projektów
PROJEKT I

„Indeks Start2star”

  • Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi. Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny od 2008 roku. „Indeks Start2Star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów, a wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. Dotychczas Fundacja pomogła wykształcić się już 204 podopiecznym, na co przeznaczyła ponad 12,5 mln złotych. Tylko w 2018 r. na cele stypendialne przeznaczono ponad 1,2 mln złotych.

Dołącz
PROJEKT II

„Bądź Samodzielny”

  • Pomoc skierowana do młodych osób poszkodowanych przez los, które w wyniku wypadków lub choroby nie mogą normalnie funkcjonować bądź ich samodzielność została ograniczona. Fundacja wspomaga adresatów programu poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne, których celem jest ułatwienie w osiągnięciu przez beneficjenta samodzielności. Wsparcie finansowe odbywa się poprzez współfinansowanie zakupów sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego (powyżej limitu NFZ), pokrycie kosztów zabiegów operacyjnych (jeżeli poza NFZ) i dodatkowego sprzętu (implanty, stabilizatory, hodowle tkankowe, „inteligentna” skóra itp.). Jest to także pomoc w pokryciu kosztów pourazowej albo pooperacyjnej rehabilitacji oraz dodatkowej nauki lub zakupu pomocy naukowych. Środki pieniężne jakie zostały przekazane na ten cel to ponad 11,5 mln złotych. W ramach programu Fundacja nie finansuje natomiast przewlekłego leczenia i przewlekłej rehabilitacji.

    Od początku działalności Fundacja pomogła w ramach programu Bądź Samodzielny ponad 1 500 osobom.

Dołącz
PROJEKT III

Nagroda Edukacyjna

  • Nagroda Edukacyjna dla dzieci pracowników Grupy Fundatora Leszka Czarneckiego kontynuujących naukę na kolejnych etapach stanowi formę materialnej pomocy dla wybitnych i najbardziej aktywnych dzieci pracowników Spółek z grupy Fundatora Leszka Czarneckiego. Beneficjentami nagrody mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy będą kontynuować naukę w tym podejmujących studia wyższe. Ważne jest to aby wykazywali się dobrymi wynikami w nauce oraz aktywnością pozaszkolną. Fundacja w ramach programu przyznała już 8 nagród, a środki pieniężne jakie do tej pory zostały przekazane na ten cel to 70 000 zł.

Dołącz
PROJEKT IV

Start2Staż

  • Program Start2Staż jest skierowany do studentów czwartego lub piątego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych – stypendystów programu Indeks Start2Star. Kandydat musi spełniać powyższe warunki w trakcie całego okresu udziału w stażu, tzn. od dnia zgłoszenia aplikacji na staż, aż do dnia jego ukończenia. Warunki ustalają poszczególne Spółki z Grupy Fundatora Leszka Czarneckiego, które oferują staż. Są one realizowane w ramach różnych zespołów (np. księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, itp.).

Dołącz
PROJEKT V

Life Challenges

  • Program realizuje cele statutowe Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich i skierowany jest do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia wyższe oraz do absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę w renomowanych ośrodkach. Program dedykowany jest także dla osób posiadających i rozwijających wyjątkowe umiejętności. Life Challenges to forma materialnej pomocy dla najzdolniejszej lub posiadającej wyjątkowe osiągnięcia, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży z terenu całej Polski. Fundacja w ramach programu pomogła wykształcić się już 45 podopiecznym, a środki pieniężne jakie zostały przekazane na ten cel to prawie
    900 000 zł.
Dołącz