Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich – Life Challenges


Program realizuje cele statutowe Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich , a w szczególności:


1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
3) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Program Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich kierowany jest do podopiecznych Fundacji, najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe lub posiadających wyjątkowe umiejętności.


1. Postanowienia ogólne
1.1. Forma materialnej pomocy dla najzdolniejszej lub posiadającej wyjątkowe osiągnięcia, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży z terenu całej Polski.
1.2. Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich .
1.3. O ostatecznej kwalifikacji oraz wielkości przyznanej pomocy decyduje Zarząd Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich .
1.4. Założenia organizacyjne Programu określa Zarząd Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich .


2. Kandydaci
2.1 Osoby mające wyjątkowe zdolności i osiągnięcia, chcące kontynuować swój rozwój (warunkiem są udokumentowane wybitne sukcesy związane  z kierunkiem nauki).


3. Wymagane dokumenty
3.1. Podstawą ubiegania się o pomoc jest złożenie przez kandydata Formularza zgłoszenia prośby.  Formularz dostępny jest na stronie www.fundacjajlc.pl.

Formularz powinien zawierać opis planowanego kierunku nauki i jego koszt, listę 10 najważniejszych osiągnieć związanych z kierunkiem nauki, kopię świadectwa ukończenia poprzedniego etapu nauki.

Po wstępnej Kwalifikacji Komisja Fundacji poinformuje o jej wyniku. W przypadku decyzji pozytywnej kandydat do stypendium zostanie poproszony o przysłanie kolejnych dokumentów. 

3.2 Formularz, o których mowa w punkcie 3.1. należy wypełnić i przesyłać mailem na adres biuro@fundacjajlc.pl.

Termin aplikowania do stypendium i przyznawanie dofinansowań, ustalane jest indywidualnie przez Komisję Fundacji.  

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl