Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich – Life Challenges


Program realizuje cele statutowe Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich , a w szczególności:


1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
3) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.

 

   Program Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich kierowany jest do podopiecznych Fundacji, najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe oraz do absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę w renomowanych ośrodkach. Program dedykowany jest także dla osób posiadających i rozwijających wyjątkowe umiejętności.


1. Postanowienia ogólne
1.1. Forma materialnej pomocy dla najzdolniejszej lub posiadającej wyjątkowe osiągnięcia, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży z terenu całej Polski.
1.2. Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich .
1.3. O ostatecznej kwalifikacji oraz wielkości przyznanej pomocy decyduje Zarząd Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich .
1.4. Założenia organizacyjne Programu określa Zarząd Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich .


2. Kandydaci
2.1 Osoby mające wyjątkowe zdolności i osiągnięcia, chcące kontynuować swój rozwój (warunkiem są udokumentowane wybitne sukcesy związane  z kierunkiem nauki lub innej działalności, np. artystycznej czy sportowej).

2.2 Osoby do 25 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach Komisja Fundacji może rozpatrzyć prośbę kandydata powyżej wieku regulaminowego.


3. Wymagane dokumenty
3.1. Podstawą ubiegania się o pomoc jest złożenie przez kandydata Formularza zgłoszenia prośby.  Formularz dostępny jest na stronie www.fundacjajlc.pl.

Formularz powinien zawierać opis planowanego kierunku nauki i jego koszt, listę 10 najważniejszych osiągnieć związanych z kierunkiem nauki, kopię świadectwa ukończenia poprzedniego etapu nauki.

Po wstępnej Kwalifikacji Komisja Fundacji poinformuje o jej wyniku. W przypadku decyzji pozytywnej kandydat do stypendium zostanie poproszony o przysłanie kolejnych dokumentów. 

3.2 Formularz, o których mowa w punkcie 3.1. należy wypełnić i przesyłać mailem na adres biuro@fundacjajlc.pl.

Termin aplikowania do stypendium i przyznawanie dofinansowań, ustalane jest indywidualnie przez Komisję Fundacji.  

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl